گروه معماری استودیو آپان

       معماری جزء جدانشدنی جوامع بشری است. آنچه آن را بسیار مهم جلوه می کند حضور آن در هر مکان و جلوه شدنش به هر شیوه ای است. در هر محیط شهری ردی از معماری وجود دارد. از المان های شهری و تابلوهای اطلاع رسانی گرفته تا ساختمان های عظیم و بزرگ که گاه به عنوان نماد یک شهر عمل می کند.

       به عبارتی دیگر، ماهیتی است که همه افراد با آن سروکار دارند، می توانند درباره آن صحبت کنند و آن را به چالش بکشانند. ویژگی اصلی معماری تأمین آسایش روانی، فیزیکی و بصری است. ولی گاهی تحت تأثیر عوامل مختلف به عکس عمل می کند؛ بدنه نامناسب شهری، اغتشاش بصری، فضاهای سرد و بی روح و... نمونه ای از این دست هستند.


لطفاً خدمات کوشک نو را ببینید و یا کاتالوگ الکترونیکی کوشک نو را دریافت کنید.


       گذشته از این ها، ناآگاهی و کم اطلاعی بسیاری از پیمانکاران و طراحان ساختمان ها منجر به کاهش کیفیت فضاها می شود. در آخر هم آن چه به عنوان کیفیت فضایی مورد قضاوت قرار می گیرد، رنگ و لعاب و ظاهر آن هاست، نه عملکرد و کاربری آن.

       آنچه در گروه معماری کوشک نو اتفاق می افتد، توجه به الگوهای ایرانی، مناسب سازی فضاها، تأکید بر چشم اندازهای مناسب، نور و ویژگی های اقلیمی، کاربری فضاها و روابط آن، دید و اشرافیت، محیط زیست و... است. این چنین ویژگی های محیطی در طراحی، ساماندهی و مناسب سازی فضاها لحاظ می شود و ماحصل پروژه، خلق فضاهایی است که آسایش و آرامش را همراه دارد.

اعضای استودیو آپان

اعضا استودیو آپان