ستون ها همیشه نماد ایستادگی و مقاومت اند. استفاده از ستون های سنگی قدمتی دیرینه در ساخت بناهای کهن داشته اند. امروزه نیز استفاده از این ستون ها کاربردی لوکس در نمای بیرونی و معماری داخلی خانه ها دارند. به علاوه استفاده از سرستون و پاستون در محل اتصال ستون ها به سقف و کف کاربردی دیرینه دارد.