به نرده سنگی در صنایع سنگ تراشی اصطلاحاً صراحی می نامند. صراحی ها دو مقطع عمده دارند؛ مقطع های گرد که با دستگاه تراش و به صورت یکپارچه تولید می شوند و مقطع های مربعی که تکه تکه ساخته شده و به هم متصل می شوند. بافت رویی صراحی ها نیز می تواند ساب خورده یا چرمی (اسید شور) باشد.