مهمترین بخش طراحی ساختمان، نمای خارجی آن است. چرا که نمود بخش های داخلی خود می باشد و معرف شخصیت ساختمان و مالک خود می باشد. از این رو طراحی نما و انتخاب مصالح آن باید بر اساس اصول زیبایی شناسانه شکل گیرد تا جلوه بصری یک نمای مناسب و چشم نواز را ایجاد نماید.