طراحی داخلی را این گونه می توان تعریف کرد: تغییر در فضاها با توجه به مفاهیم مهمی همچون رنگ، بافت، انعکاس، نور و... جهت رسیدن به حداکثر آسایش روانی و بصری در جهت برانگیختن حس زیبایی شناسانه در انسان و هویت دادن به فضاهای سرد و تکراری. به واقع طراحی داخلی جزئی از طراحی معماری است و باید نمود آن باشد. هرچه در طرح معماری مهم است، در طراحی داخلی نیز باید بدان توجه شود. چرا که معماری داخلی یک ساختمان به اندازه طرح خارجی آن مهم است.

       عناصر مهم طراحی داخلی را می توان طرح و رنگ سقف کاذب، دیوار کاذب، نورپردازی، چیدمان فضایی دانست.