هر بنا دارای اجزایی است که با کارکرد در کنار هم آن ساختمان را شکل داده، عملکرد می دهند و آراسته می کنند. در یک ساختمان متناسب و موفق، همه قسمت های آن دارای یک سبک طراحی واحد می باشند و از یک الگوی هندسی پیروی می کنند. چنین ساختمانی است که همه اجزای آن از یک منطق طراحی نشأت می گیرند و در روند جزء به کل و کل به جزء دارای هماهنگی و وحدت است.

       به علاوه چون طراحی قسمت های مختلف ساختمان به طور پیوسته و هم زمان اتفاق می افتد، طرح های خروجی سبک و سیاق جاافتاده تری خواهند داشت.