پروفیل های طولی سنگی در قسمت های مختلف داخل و خارج ساختمان از جمله قرنیزها و یا نماهای کلاسیک کاربرد دارد. همچنین ظریف کاری های سنگی با استفاده از این نیمرخ ها صورت می گیرد.